U bevindt zich hier

Algemene voorwaarden

Toepassing van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden van SOAcare zijn van toepassing op alle diensten en transacties die SOAcare levert en aanbiedt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
3. SOAcare is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. In dat specifieke geval zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing vanaf het moment dat deze op de SOAcare website beschikbaar zijn.

De Overeenkomst
4. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling. De koper aanvaardt door zijn bestelling het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden. De thuisafnametest kan besteld worden op www.SOAcare.nl.
5. De inhoud van de overeenkomst kan door SOAcare eenzijdig worden aangepast in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door SOAcare noodzakelijk geachte aanpassingen. In geval van wijziging van de inhoud van de overeenkomst zal SOAcare u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Persoonlijke gegevens
6. Eventuele wijzigingen van de aan SOAcare verstrekte gegevens kunnen aan SOAcare doorgegeven worden.

Bestelprocedure
7. Voor het bestellen van de thuisafnametest dienen de volgende stappen doorlopen te worden:
Het online invullen van algemene gegevens om de thuisafnametest per post te kunnen versturen.
Het betalen van de thuisafnametest. Zodra de betaling bij SOAcare is ontvangen, zal de thuisafnametest verzonden worden naar het door u opgegeven adres.
8. U kunt de uitslag van de thuisafnametest binnen een week bekijken op het beveiligde uitslagen gedeelte van onze website.

Vergoedingen en betaling
9. U bent bij het bestellen van de thuisafnametest een vergoeding verschuldigd zoals weergegeven op de website van SOAcare. Het aangegeven bedrag is exclusief BTW, de thuisafnametest is vrijgesteld van BTW, en inclusief verzendkosten. SOAcare maakt gebruik van online betaalservices. SOAcare neemt uw aanvraag in behandeling zodra de bevestiging via iDEAL of PayPal is ontvangen. Wanneer de betaling bij SOAcare binnen is, zal SOAcare de thuisafnametest naar u verzenden.

De thuisafnametest
De thuisafnametest bestaat uit de volgende elementen:
Begeleidende brief
Borsteltje (voor testafname vaginaal, oral of anaal),
Buisje voor het opvangen van urine van de man,
pipetje
Buisje met vloeistof waarin of borsteltje of urine terug gestuurd wordt,
Portvrije retourenveloppe,
Gebruiksaanwijzing van de thuisafnametest.
10. Ook op de website kunt u een duidelijke gebruiksaanwijzing vinden voor het gebruik van de thuisafnametest. Indien u het product beschadigd, niet of niet volledig ontvangt dan dient u contact op te nemen met SOAcare via info@SOAcare.nl of 088-2353388.
SOAcare zal ernaar streven om binnen 5 werkdagen, na ontvangst van de door u teruggestuurde thuisafnametest, uw uitslagen op het beveiligde deel van de website ter beschikking stellen.
11. Voor eventuele zelf aangebrachte beschadigingen aan het product dan wel letsel aan het lichaam door gebruik anders dan aangegeven op de gebruiksaanwijzing is SOAcare niet aansprakelijk.
12. De activiteiten en uitslagen van SOAcare zijn (mede) gebaseerd op de door u aan SOAcare verstrekte gegevens en informatie. SOAcare is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist verstrekte gegevens, of indien deze gegevens, nadat deze door u verstrekt zijn, zijn veranderd.

Levering thuisafnametest
13. Nadat SOAcare een betalingsbevestiging heeft ontvangen, zal SOAcare ernaar streven de thuisafnametest binnen 2-3 werkdagen per post naar het door u opgegeven adres te versturen. Voor de verzending maakt SOAcare gebruik van een regulier postbedrijf. SOAcare verzoekt u om, in verband met de betrouwbaarheid van de uitslag, binnen een half jaar na ontvangst van de test de zelfafgenomen test terug te sturen.

Onderzoek en uitslag thuisafnametest
14. Voor het analyseren van de door u teruggestuurde zelfafname heeft SOAcare een gerenommeerd laboratorium ingeschakeld, het Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium, om een optimaal testresultaat te waarborgen.

Uitslag Thuisafnametest
15. SOAcare zal ernaar streven de uitslag van de door u teruggestuurde zelfafname binnen een termijn van 5 werkdagen, nadat de zelfafname bij SOAcare is ontvangen, kenbaar te maken op uw persoonlijke pagina. De uitslag van de zelfafnametest zal gedurende 1 maand na eerste inzage van de uitslag op uw persoonlijke pagina vermeldt staan. Daarna zal de uitslag worden verwijderd.
16. U verklaart zich ermee bekend en bewust dat de testuitslag een momentopname betreft. Dit wil zeggen dat als er seksuele activiteiten plaatsvinden na de testafname, de testuitslag niet meer up-to-date is.
17. Indien SOAcare u niet of niet tijdig de uitslag kenbaar kan maken, zal SOAcare u op uw verzoek het door u betaalde bedrag terugstorten.
18. Indien er onvoldoende kwalitatief goed materiaal is ingestuurd en er daardoor geen betrouwbare uitslag gegeven kan worden, zal dit op uw persoonlijke pagina bij de uitslagen worden weergegeven. Wij adviseren u dan telefonisch contact met ons op te nemen.

Persoonlijke vragen stellen
19. Via het contactformulier of telefoon heeft u de mogelijkheid om een vraag aan het medisch team van SOAcare te stellen. SoaCare zal ernaar streven u binnen 2 werkdagen van een antwoord te voorzien. Er bestaat ook een mogelijkheid tot een consult, bij een van de gynaecologen of dermatologen op de polikliniek van de Roosevelt kliniek in Leiden. De kosten hiervoor komen voor uw rekening.
20. De antwoorden op de schriftelijke gestelde vragen geven slechts een mogelijke indicatie van de klachten en een mogelijk advies. De antwoorden van de specialisten dienen niet ter vervanging van een regulier consult en/of persoonlijk bezoek aan een arts of andere medisch specialist. Er wordt geen diagnose gesteld en er worden geen recepten uitgeschreven. Wettelijk mag er alleen een recept worden uitgeschreven als er face to face contact is geweest.

Aansprakelijkheid

21. SOAcare, behandelt alle gegevens omtrent de door u ingestuurde thuisafnametest en uw eventuele vragen met grote zorg en streeft een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening en kwaliteit na. Desondanks kan SOAcare geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die u lijdt als gevolg van:
Het niet of niet tijdig (binnen 2 maanden) lezen van de testuitslag gegeven op uw persoonlijke pagina.
Het niet of niet tijdig verstrekken van een antwoord op uw gestelde vraag; of
onjuistheid of onvolledigheid van een antwoord op uw vraag.
22. SOAcare is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht. Daar wordt in deze algemene voorwaarden onder verstaan die omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de schuld van SOAcare te wijten zijn, noch krachtens de wet of rechtshandeling voor rekening van SOAcare komen.
23. Een eventuele aansprakelijkheid van SOAcare en van de personen, voor wie SOAcare verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
24. Indien u zich, al dan niet op advies van SoaCare, voor verdere behandeling/ advies tot een derde partij wendt, geldt tussen u en die derde partij volledige contractsvrijheid en is SOAcare geen partij bij zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. SOAcare is jegens u nimmer aansprakelijk indien de derde partij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad ten opzichte van u pleegt, ook niet indien SoaCare met die derde partij een contractuele relatie heeft.

Privacy
25. Met betrekking tot het gebruik van uw gegevens heeft SOAcare een privacy statement opgesteld. Dit privacy statement treft u aan op de website van SOAcare.

Verjaring/verval
26. Alle rechtsvorderingen jegens SOAcare, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
27. Op de overeenkomst tussen u en SOAcare is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen u en SOAcare die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en SOAcare zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Leiden, januari 2016

Professionele test

Uitgevoerd in een ISO-gecertificeerd laboratorium
en beoordeeld door medisch specialist.

Onherkenbaar verstuurd

De afnamekit wordt binnen 2-3 werkdagen in een neutrale verpakking naar het opgegeven adres verstuurd.

Snelle uitslag

Binnen 1 week na retour sturen is
de uitslag beschikbaar in een beveiligde omgeving.

Helaas is bestellen op dit moment niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

X