U bevindt zich hier

Privacy statement

Inleiding
Via de website www.SOAcare.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over Chlamydia trachomatis en gonorroe. Naast de uitgebreide informatievoorziening kunt u via deze site de SOAcare thuisafnametest bestellen. Deze test zal uitwijzen of u mogelijk besmet bent met Chlamydia trachomatis en/of gonorroe. Mocht u naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben dan kunt u advies vragen aan het medisch team van SOAcare.
Dit privacy statement bevat duidelijke regels voor het gebruik van uw gegevens en is door SOAcare opgesteld ter bescherming van uw belangen. Op de diensten van SOAcare zijn de algemene voorwaarden van SOAcare van toepassing. Deze algemene voorwaarden vindt u ook op de website van SOAcare.

Uw gegevens
Voor een optimale dienstverlening maakt SoaCare gebruik van algemene persoonsgegevens.
– Algemene gegevens betreffen uw naam, geboortedatum, geslacht, (e-mail)adres, telefoonnummer en woonplaats. Algemene gegevens zullen door SOAcare verwerkt worden met het doel de inlogprocedure mogelijk te maken. De algemene gegevens worden tevens verwerkt om de betaling van het product van SOAcare, voor u, mogelijk te maken en om de thuisafnametest te kunnen versturen.
De gegevens die u op geheel vrijwillige basis aan SOAcare verstrekt kunnen op u betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen zullen de gegevens worden behandeld conform dit privacy statement.

Gebruik van uw gegevens
Uw gegevens zullen worden opgeslagen in de beveiligde database van SOAcare. SOAcare houdt een dossier beschikbaar van de door u gestelde vragen, de testresultaten en de antwoorden van de medisch specialisten op uw vragen. Het dossier zal conform de wettelijk bepaalde minimale termijn van 15 jaar bewaard worden. Na 15 jaar vernietigt SOAcare deze gegevens binnen 1 jaar.
SOAcare handelt volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden met optimale zorg en respect voor de privacyeisen behandeld.

Doeleinden gebruik
SOAcare zal uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
(a) De mogelijkheid om online de betaling, voor de thuisafnametest te verrichten.
(b) Het toesturen van de thuisafnametest naar het door u opgegeven adres.
(c) Het uitvoeren van een onderzoek/analyse door een extern laboratorium van de door u teruggestuurde zelfafnametest.
(d) Het verstrekken van uw gegevens aan de medisch specialisten van SOAcare om uw vragen, gesteld via de mail, te beantwoorden.
(e) Het beschikbaar houden van een dossier met uw vragen en de antwoorden op uw vragen.
(f) Het doen van wetenschappelijk onderzoek en/of statistische doeleinden op basis van anonieme gegevens.
(g) Het doen van direct marketing van andere producten en diensten van SOAcare.

Beveiliging en Privacy
Maximale technische en organisatorische maatregelen zijn door SOAcare genomen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. SOAcare zal regelmatig controleren of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal SOAcare aanvullende of vervangende maatregelen treffen.
Uw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, toereikend en ter zake dienend is. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

Uw rechten
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u SOAcare verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing van andere producten en diensten van SOAcare, zal SOAcare dit gebruik terstond staken.

Wijziging privacy statement
Dit privacy Statement kan door SOAcare worden gewijzigd. Op de website van SOAcare staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.

Leiden, januari 2016

Professionele test

Uitgevoerd in een ISO-gecertificeerd laboratorium
en beoordeeld door medisch specialist.

Onherkenbaar verstuurd

De afnamekit wordt binnen 2-3 werkdagen in een neutrale verpakking naar het opgegeven adres verstuurd.

Snelle uitslag

Binnen 1 week na retour sturen is
de uitslag beschikbaar in een beveiligde omgeving.

Helaas is bestellen op dit moment niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

X